Årsmøte Svene IL Turn

Digitalt via Teams : https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEzMTM4MWItMmZlZC00MDRlLWI0OTYtMDI4NDQzODk3Yjgw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2268163664-24d2-49c2-b754-8895849e5c4b%22%2c%22Oid%22%3a%22056f9457-9d70-47a0-8125-80caaa31770d%22%7d

Mandag 8.mars klokken 20.00

Saker:

  1. Valg av ordstyrer og sekretær
  2. Valg av protokollunderskrivere
  3. Godkjenning av innkalling og saksliste
  4. Godkjenning av styrets arbeid i virksomhetsåret
  5. Regnskap med budsjett
  6. Kontingent
  7. Årshjul
  8. Innkommende saker
  9. Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må være styret i hende innen mandag 1.mars 2021, sendes på mail; turnsveneil@gmail.com.

Velkommen!

Styret i Svene IL Turn

Del saken

Siste innlegg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *